80x100 akryl/plotno 2016 55x60 akryl/plotno 2016 2x 70x65 akryl /plotno 2016 80x100 akryl/plotno 2016 130x130 akryl/plotno 2016 65x110 akryl/ plotno  2016 35x50 35x50 akryl/plotno